top of page

תקנון האתר 

תקנון האתר.jpg

תקנון 


"ברוכים הבאים לאתר האינטרנט "חייב את זה" "must have it.co.il"האתר הינו מיזוג של מספר אתרי אינטרנט של החברה : סנדפיל , בריו מכשיר פדיקור , דב לייט מגבונים לניקוי פנסים על מנת ליצור פלטפורמה רחבה לרכישות ברשת האינטרנט והמנוהל ע"י חברת "סבאג פרו

(להלן-"חייב את זה")( להלן-"סבאג פרו")(להלן- "האתר") .

האמור בלשון זכר מתכוון גם ללשון נקבה, וליהפך. האמור בלשון יחיד מתכוון גם ללשון רבים, וליהפך.

טרם השימוש באתר, אנא קרא/י בעיון את תנאי השימוש באתר (להלן-"תנאי השימוש"), המהווים את הבסיס להתקשרות עם חברת סבאג פרו , לשימוש באתר ולכל מצג, התחייבות ורכישה באמצעות האתר.

בעצם השימוש וביצוע פעולות באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר/ה ומאשר/ת כי קראת בעיון, הבנת ואת/ה מסכים/מה ומקבל/ת על עצמך את תנאי השימוש ולא תהיה לך ו/או למי מטעמך כל טענה, דרישה ו/או תביעה נגד חברת סבאג פרו ו/או כל גוף הקשור עימה , מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות מפורשות שניתנו בהתאם לתנאי השימוש.

בכפוף לתנאי השימוש, המונח "משתמש/ת" משמעו כל אדם העושה שימוש באתר זה בכל דרך וצורה שהיא.

תנאי השימוש, השימוש, וכל הפעולות באמצעות האתר נשלטים על ידי חוקי מדינת ישראל וכפופים לדין הישראלי בלבד. לבית המשפט המוסמך בחיפה סמכות שיפוט מקומית, ייחודית ובלעדית, בכל עניין ומחלוקת הנוגעים לתנאי השימוש, לשימוש או לכל עילה שמקורה בפעולה שהתבצעה באמצעות האתר.

רישומי המחשב של חברת סבאג פרו בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות ולפרטי הפעולות.

אתר האינטרנט של "חייב את זה" הינו ערוץ שיווק נוסף לשאר ערוצי השיווק הישירים והעקיפים הקיימים למוצרים הנמכרים ע"י חברת סבאג פרו  בישראל כדוגמת נקודות מכירה בקניונים ומכירת מוצרים בחנויות מובחרות .

אין החברה מתחייבת להתאמת מחירים בין ערוצי השיווק השונים ותאפשר לכל רוכש לבחור את ערוץ המכירה המתאים לו בהתאם לדרישותיו.

אם אינך מסכים/מה לתנאי השימוש ולאמור לעיל, אנא צא מן האתר והימנע מכל שימוש בו.

1. דרכי פעולה ,הזמנה ותשלום באתר .

השימוש והפעולות באתר מוגבלים למשתמשים ממדינת ישראל בלבד, העומדים בתנאים המצטברים:
1. תושב ישראל, הנושא ת.ז. ישראלית תקפה, או אישיות משפטית שהתאגדה ורשומה כדין בישראל וכשירה לפעול ולקבל על עצמה התחייבויות.
2. בעל כרטיס אשראי המונפק והתקף בישראל והשייך לאחת מחברות האשראי: ויזה כ.א.ל., ויזה אלפא, ישראכרט,אמריקן אקספרס ולאומי קארד.
3. בשלב זה אין אנו מכבדים כרטיס מסוג דיינרס קלאב ישראל בע"מ .
4. בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
5. חברת סבאג פרו רשאית למנוע מגולש באתר (להלן: "המבקר" או " הלקוח") את ההשתתפות באיזה מהמכירות באופן זמני, או לצמיתות, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ומבלי למסור הודעה על כך מראש.
6. בלי לגרוע מהאמור לעיל, תהיה סבאג פרו , מתוקף מעמדה כבעלת האתר וכמנהלה, רשאית (האופציה או האפשרות ) למנוע ממבקר להשתתף באיזה מהמכירות ולהגיש הצעות בכל אחד מהמקרים הבאים:
6.1 אם מבקר עשה שימוש בשירותי האתר ו/או חברת סבאג פרו לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה
6.2 אם מבקר מסר במתכוון פרטים שגויים.
6.3 אם מבקר ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברת סבאג פרו או בצדדים שלישיים.
6.4 אם מבקר הפר את תנאי הסכם זה או כל הסכם אחר עם חברת סבאג פרו או מי מטעמו ו/או אם נמנע מלשלם, שלא כדין, עבור מוצרים שרכש מהאתר ו/או חברת סבאג פרו, בין באמצעות אתר זה ובין בכל דרך אחרת.
6.5 אם כרטיס האשראי שברשות המבקר נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

מוקדם לאישור הפעולות - אישור חברת כרטיסי האשראי לחיוב שבוצע באתר .

2. הזמנת מוצרים

הזמנת המוצרים באמצעות האתר - בדרך של יצירת סל קניות אליו מצטברים כל המוצרים שרכשת באתר. קבלת ההזמנה בחברת סבאג פרו- הינה אך ורק לאחר סיום הרכישות באתר ואישור ההזמנה הסופית.
מועד קבלת ההזמנה יחשב כמועד שנרשם במחשבי סבאג פרו.

כל עוד לא אושרה ההזמנה הסופית, הנך רשאי/ת לחזור בך ולבטל את ההזמנה.

תשלום – יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד במידה והנך משתמש/ת פרטי/ת, או באמצעות כרטיס או חשבון אשראי, במידה והנך משתמש/ת עסקי/ת.

3. תשלום 

1. תשלום בכרטיס אשראי תקף וחוקי דרך האתר באינטרנט .
2. תשלום בכרטיס אשראי תקף וחוקי דרך התקשרות למשרדי החברה בטלפון 0584448777 ו/או תשלום בהעברה בנקאית לחשבון החברה ו/או כל צורת תשלום שנציג מוסמך של החברה יאשר.
3. בכל מקרה בו יוזנו פרטי אשראי לא נכונים אם בצורה מכוונת ואם לא , לא תשא החברה בכל עלות הקשורה לעיכוב אספקת המוצר לבית הלקוח.

הרינו להודיע כי מתן פרטים כוזבים מהווה עבירה פלילית על פי חוקי מדינת ישראל וחברת סבאג פרו
לא תהיה קשורה בכל צורה ישירה או עקיפה לפעולות מסוג זה .

4. אספקת המוצרים 

4.1 אספקת המוצרים שנרכשו באמצעות האתר, תתבצע תמורת תשלום דמי המשלוח המצוינים באתר ובהתאם למועדי האספקה הנקובים לצד המוצרים. ובכפוף לעיכובים עקב גורמים ו/או אירועים שאינם בשליטת חברת סבאג פרו או האחראי על ביצוע האספקה.
4.2 זמן האספקה מתייחס לימי עסקים בלבד (חמישה ימי עבודה בשבוע, לא כולל ימי שישי שבת, חגים ומועדים).
4.3 אספקת המוצר תבוצע כפי שהוא ("AS IS").
4.4 אספקת המוצרים אשר מוזמנים ע"י הלקוח בהזמנת דרך האתר הינה בדואר רשום או בשרות עד הדלת ע"פ בחירת הלקוח, תוך שימוש בתשתיות הדואר של דואר ישראל וכל זאת בכפוף לתקנון רשות הדואר (אשר ניתן לעיין בו באתר של רשות הדואר ) .אין החברה אחראית לשיבושים אשר יגרמו באספקת המוצרים בעקבות פעילותה של רשות הדואר ולא תהיה ללקוח כל פניה , טענה או תביעה לגבי טיב שירות זה .
4.5 לחברה קיימת האפשרות לספק את המוצרים ע"י קבלן משלוחים חיצוני או פנימי לחברה וזאת על פי ראות עיניה של החברה ללא כל מתן דין וחשבון לגורם כזה או אחר או הודעה בנושא
4.6 עלות משלוח המוצרים נכון לתאריך 01.06.2019 הינם 20 ₪ (עשרים שקלים ) לדואר רשום ו/או 50 ₪ (חמישים שקלים ) לשרות משלוח עד הדלת (המחיר יכול להשתנות ע"פ שינוי בתמחור של רשות הדואר ) .
4.7 אספקת המוצרים תהיה בכפוף ליכולתם של רשות הדואר או קבלני המשלוחים לספק את המוצרים ברחבי הארץ תחת מגבלות שונות כגון הגבלות ביטחוניות וכדומה. בכל מקרה שבו לא תהיה לחברה אפשרות לספק את המוצר ללקוח עקב העדר תשתית מתאימה תציע החברה ללקוח לאסוף את פרטי הזמנתו מסניף הדואר הקרוב למקום מגוריו .כל מקרה זה יהיה נתון להסכמתו של הלקוח , ובמידה ובחר הלקוח לסרב תהיה החברה רשאית לבטל את ההזמנה באופן חד צדדי ללא הפרה של תנאי ההתקשרות בין הלקוח לחברה.
4.8 זמני אספקת המוצר הינם עד 14 ימי עסקים אשר כוללים כל יום בימות השבוע למעט ימי שישי ,
ערבי חגים ומועדים,שבת וימי חגים ומועדים.
בכל מקרה בו לא תוכל לספק החברה את המוצרים ללקוח תחת מגבלות הזמן הנתון,תודיע החברה ללקוח על כך ותינתן ללקוח האפשרות להמתין למוצר עד אספקתו ע"י החברה או לחלופין לבטל את ההזמנה .
בכל מקרה הדבר לא יהיה עילה לפיצוי או בגין הפרה.
במידה וצוין כי זמני האספקה שונים מאלו המצוינים תחת סעיף זה תעשה החברה כל מאמץ אפשרי לספק את המוצר אולם במידה ולא יעלה הדבר בידה , תהיה התנהלות החברה כמצוין על פי סעיף זה.
4.9 מוצרי החברה המופיעים באתר הינם מוצרים אשר נמצאים על פי רוב דרך קבע בצורה זמינה במחסני החברה ועל כן מסופקים ישירות ללקוח. חלק ממוצרי החברה המופיעים באתר הינם מוצרים אשר אינם נמצאים דרך קבע במחסני החברה והינם מוצרים אשר מסופקים ללקוח לאחר איסופם ממחסני היבואן או הספק אשר משווקם בארץ.
בכל מקרה שבו יתכן עיכוב או חוסר יכולת לאספקת המוצר ללקוח עקב מוצר לא זמין , תודיע על כך החברה ללקוח .במקרה זה תינתן ללקוח האפשרות להמתין לאספקת המוצר ע"י החברה במועד הקרוב ביותר האפשרי או לחלופין לבטל את הזמנתו.

4.10 מקרה של אספקת מוצר שונה מזה אשר הוזמן ע"י הלקוח ,יוחלף המוצר למוצר המקורי אשר הוזמן ועלויות החלפת המוצר לא יהיו על הלקוח.
10.5 אין מדיניות זו תקפה למדיניות של יבואן מכשיר פדיקור bario,פרטי מדניות ואחריות מעודכנת של היבואן מופיעים באתר האינטרנט bario.co.il .

5. מדיניות החזרות וביטולים 

כל הרוכש מוצר באתר http://www.musthaveit.co.il "חייב את זה",רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981- חוק הגנת הצרכן) להלן-"החוק").

5.1 כללי הביטול המלאים נמצאים בחוק הגנת הצרכן והם המחייבים.
5.2 ביטול עסקה שבוצעה באמצעות האתר – כאמור בסעיף ה' לא יאוחר מ - 14 יום מיום קבלת המוצר,
בכפוף לכך שהמוצר הוחזר, חדש ,ללא פגם,שלא נעשה בו שימוש והוא מוחזר באריזתו המקורית וסגורה ובצרוף חשבונית הרכישה.
5.3 במקרה של החזרת מוצר או ביטול עסקה, יבוטל חיוב המשתמש/ת בגין המוצר או העסקה שבוטלה, תחזיר סבאג פרו, בתוך 14 ימים מיום קבלת ההודעה על הביטול ו/או מיום קבלת המוצר במשרדי הספק , את אותו חלק ממחיר העסקה ששולם, תבטל את החיוב בשל העסקה ולא תגבה ממבצע הפעולה סכום כלשהו, למעט דמי ביטול בשיעור שלא יעלה על 5% ממחיר המוצר או 100 שקלים חדשים, לפי הנמוך מביניהם.

אם קיבלתם את המוצר ו/או הוא כבר נשלח אליכם,עליכם החובה להחזרת המוצר לחברת סבאג פרו בכתובת - ת.ד 11140 זכרון יעקב  מיקוד 3099001 , על חשבונכם.

5.4 ביטול של עסקה ייעשה באמצעות פנייה בכתב לסבאג פרו  ישראל בלבד, באמצעות פקס למספר :03-5366226 ו/או באמצעות שליחת דוא"ל לשירות הלקוחות בכתובת info@sabagpro.com .
5.5 לידיעתכם חלק ממוצרים הנמכרים באתר הינם בחזקת מוצרים המוגדרים כטובין פסידים ו/או טובין הניתנים להקלטה, לשעתוק או לשכפול, שהצרכן פתח את אריזתם המקורית.

6. תוכן האתר

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. למרות המאמץ הרב המושקע והכול על מנת שהאתר, תכולתו, המוצרים והשירותים והמידע המצוי בו יהיו מלאים, מדויקים ועדכניים, עשויים להימצא באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות, חברת סבאג פרו לא תישא בכל אחריות בגינם ו/או בקשר עימם.
למען הסר ספק, חברת סבאג פרו לא תישא בכל אחריות לטעויות הדפסה, תיאור מוצרים, מחיר, תנאי תשלום, תמונות וכל מידע אחר לגבי המוצרים.

חשוב להדגיש תוכן האתר אינו מהווה תחליף ליעוץ מקצועי/רפואי והינו בגדר חומר קריאה לעיון.

7. מחירים ומחירונים

המוצרים המוצעים למכירה באתר כוללים מע"מ והינם המחיר הסופי שיגבה למעט שימוש בקופונים בעלי קוד הנחה בתוקף. חברת סבאג פרו אינה מתחייבת כי המחירים המוצעים על ידה באתר הנם המחירים הנמוכים ביותר עבור המוצרים. מחיר המוצרים באתר אינו כולל דמי משלוח.

8. זכויות קניין וסימני מסחר

כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצובו, התוכנה, היישומים, קוד המחשב, הקבצים הגרפיים, התמונות, סרטוני הוידאו, העיצובים, הטקסטים, המפרטים, וכל מידע אחר באתר ו/או הקשור בו ("תכולת האתר"), הינם בבעלותה הבלעדית של חברת סבאג פרו ולא יעשה בהם כל שימוש אלא באישור חברת סבאג פרו בלבד.
השמות "חייב את זה " "maust have it"  והלוגו sundepil/ סנדפיל בישראל' מכשיר פדיקור בריו / bario וכל סימני המסחר באתר ו/או הקשורים בשמות אלה הינם סימני מסחר רשומים וקניינה הבלעדי של חברת סבאג פרו ברשת האינטרנט  במדינת ישראל . אין לעשות בסימני המסחר כל שימוש, אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי חברת סבאג פרו .

9. הגבלת השימוש

אין להעתיק, לשחזר, לשכפל, להפיץ, להציג, לטעון, לשדר, לפרסם, לעדכן, למכור, להכניס שינויים ו/או לעשות שימוש מסחרי כלשהו, בכל צורה או דרך שהיא, בתכולת האתר ו/או בפריטי המידע, התוכנה, המוצרים ו/או השירותים שמקורם באתר, כולם או חלקם, אלא בכפוף לתנאי השימוש או אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי חברת סבאג פרו . אין לעשות באתר ו/או בתכולת האתר שימוש לכל מטרה בלתי חוקית. שימוש, במישרין או בעקיפין במידע הקיים במאגרי הנתונים של האתר הינו אסור בתכלית האיסור.
הנך רשאי/ת לעשות שימוש בחלקים מן האתר לצורך הזמנת מוצרים או כאמצעי לביצוע רכישות דרך האינטרנט בלבד, בכפוף לכך שלא יבוצע כל שינוי מכל מין וסוג שהוא באתר וכן כי ישמרו כל ההודעות הקשורות לזכויות הקניין והקניין הרוחני הכלולות באתר.

10. הגבלת אחריות 

האתר מוצע ומוצג בתום לב, כפי שהוא ("AS IS"), בלא כל התחייבות ו/או מצג, מפורש או משתמע, מצידה של חברת סבאג פרו.
10.1 האחריות בלעדית למוצרים המפורסמים לרכישה באתר, חלה על היצרנים ו/או היבואנים . בהתאם לתנאי השימוש המוצמדים לכל מוצר ועל פי חוק.
10.2 חברת סבאג פרו אינה ולא תהיה אחראית כלפיך לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, מיוחד או תוצאתי ו/או כל נזק אחר, לרבות, מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן שימוש, נתונים ו/או בגין אובדן רווחים ישירים או עקיפים, הנובעים או קשורים בדרך כל שהיא בשימוש, העתקה ו/או הצגה של האתר, בגין עיכוב בשימוש ו/או אי יכולת שימוש באתר ו/או במוצרים שנרכשו באמצעותו, ו/או הנובעים בכל דרך אחרת מהשימוש באתר, בין אם בעילה חוזית ו/או נזיקית ו/או כל עילה אחרת.
10.3 חברת סבאג פרו אינה מתחייבת ששירותי האתר יינתנו כסדרם, לא יופרעו או יופסקו, יתקיימו בבטחה וללא טעויות, ויהיו חסינים מפני כל גישה בלתי מורשית למחשבים, או מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים בחומרה, בתוכנה, בקווים ובמערכות התקשורת, של חברת סבאג פרו והיא לא תישא בכל אחריות כלפיך במקרה של שיבושים או בעיות כאמור.

10.4 בכל מקרה באם חברת סבאג פרו לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה ו/או לספק את המוצרים או בכל מקרה של שיבושים אחרים כגון בעיות מלאי, חוסר, אספקה וכיוב', או בעיות הנובעות מכוח עליון ו/או הנובעות מגורמים או אירועים שאינם בשליטתה של חברת סבאג פרו , אזי, למעט הזכות לביטול הרכישה, תוך זיכוי חשבונך בסכום החיוב (במידה וחויב), לא תישא חברת סבאג פרו בכל אחריות שהיא.

11 . קישורים לאתרים זרים

האתר מכיל קישורים לאתרים ושירותים באינטרנט, שאינם מופעלים על ידי חברת סבאג פרו ושאין לה כל שליטה בהם (להלן-"אתרים אחרים "). השימוש באתרים אחרים יעשה ישירות מול בעלי האתרים, על אחריותו/ה הבלעדית והמלאה של המשתמש/ת ובכפוף לכל תנאי השימוש הרלוונטיים. חברת סבאג פרו אינה ולא תהא אחראית, לשימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות שיבוצעו באתרים אחרים ו/או לתכנים המופיעים בהם.
פרטיות וסודיות המידע
המידע הנמסר על ידך באתר נועד לשימוש בלעדי של חברת סבאג פרו ולצורך השימוש באתר, וישמר במסגרת מאגר מידע על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א - 1981. הסכמתך לתנאי השימוש מהווה הסכמה להכללת המידע במאגר כאמור. חברת סבאג פרו מתחייבת לעשות כמיטב יכולתה, באמצעים העומדים לרשותה, כדי לשמור על ולסכל פגיעה אפשרית בפרטיות המידע שנמסר על ידך, אך עם זאת, אין בידיה לשלול שיבושים באופן מוחלט והיא לא תישא בכל אחריות עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים שיגרמו כאמור.
חברת סבאג פרו רשאית לפנות אליך בדואר אלקטרוני, בכתב או בעל פה, בכל מידע בדבר מבצעים באתר ו/או חברת סבאג פרו ו/או בדבר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו"ב, לפי שיקול דעתה. אם אינך מעוניין/ת בכך, אנא ציין/ני זאת בפרסום הראשון שיישלח אליך והחזר/י אותו אל חברת סבאג פרו .

מועדון לקוחות  "חייב את זה" – תקנון

מועדון לקוחות "חייב את זה"  (להלן: "המועדון")
הוקם ומנוהל על ידי חברת סבאג פרו (להלן: "הנהלת המועדון").

1. הטבות ומבצעים לחברי מועדון:

1.1 חבר/ת המועדון בלבד זכאי/ת מידי פעם לקבל הטבות הנחה ברכישה של אחד ממוצרים באתר ובמידה ויתקיימו התנאים הבאים:
א. החבר/ה ביצע/ה רישום מלא באתר של כל פרטיו
ב. הרישום התבצע לפני הרכישה של המוצר .
ג. השימוש בקוד נעשה לא יאוחר מ- 30 יום מתאריך הרישום ו/או במהלך התקופה של ההטבה המפורסמת.

1.2 חברי המועדון יהיו גם זכאים לרכוש מוצרים שונים במחירים מיוחדים לחברי המועדון ולהשתתף במבצעים ייחודיים ולקבל הטבות אחרות, הכל כפי שיוחלט מעת לעת ע"י הנהלת המועדון.
הנהלת המועדון תפרסם מידי פעם פרטים על ההטבות הניתנות לחברי המועדון ועל מבצעים מיוחדים שיערכו רק לחברי המועדון. הפרסום יעשה במגוון אמצעי פרסום שבחרה בו הנהלת המועדון. חבר מועדון יוכל לקבל מידע על הפרסומים, המבצעים וההטבות האמורים באמצעות אתר האינטרנט של "חייב את זה"  וע"י קבלת דוא"ל לכתובת הדוא"ל של חבר המועדון כפי שנמסרה על ידי חבר המועדון בטופס ההרשמה.

1.3 הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות ללא הודעה מוקדמת את שעורי ההנחות שינתנו לחברי המועדון, ולערוך שינויים במבצעי ההנחות וההטבות הניתנות לחברי המועדון, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי.

1.4 ההטבות או הנחות לחבר/ת המועדון הינן אישיות ולא ניתנות להעברה לצד שלישי.

2. נוהל הצטרפות למועדון:

2.1 ניתן להצטרף לחברות במועדון באמצעות רישום של כל הפרטים הנדרשים באתר .

2.2 זכאים להימנות בין חברי המועדון יחידים בלבד (לא בתי עסק או ארגונים או סוכנים או תאגידים) אשר ביקשו להצטרף למועדון. בנוסף,אשר מילאו את כל פרטיהם בטופס ההרשמה. הנהלת המועדון תהא רשאית שלא לאשר הצטרפות אדם למועדון בהתאם לשיקול דעתה ובלא שתחוב עליה חובה לנמק את סירובה.

2.3 כל חבר/ת מועדון אחראי לעדכן את הנהלת המועדון בכתב בכל מקרה של שינוי כתובת מגורים, כתובת E-MAIL, מספר טלפון או שינוי פרטים אחרים מטופס ההרשמה. אי עדכון פרטים רלבנטים עלול למנוע את המשך החברות במועדון.

3. סיום החברות במועדון: 

החברות במועדון הינה אישית ואיננה ניתנת להעברה בנפרד.

3.1 הנהלת המועדון תהיה רשאית להחליט בכל עת על הפסקת פעילות המועדון בהודעה מראש בת שלושים (30) יום לפחות, שתפורסם באחד מאמצעי הפרסום המפורטים בתקנון זה.

3.2 הנהלת המועדון שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את חברותו של חבר/ה במועדון לפי שיקול דעתה ומבלי צורך לנמק.
הנהלת המועדון רשאית לחסום חבר במועדון בכל מקרה בו לדעתה נעשה שימוש לרעה על ידו בחברות במועדון.

3.3 כל חבר/ה רשאי להפסיק את חברותו במועדון באמצעות משלוח הודעה בכתב להנהלת המועדון דרך אתר האינטרנט או ע"י מכתב בדואר רשום. ביקש/ה חבר/ה במועדון להפסיק חברות זו במועדון, הודעתו תחשב כויתור מוחלט על כל זכויותיו במועדון .

4. כללי ונושאים נוספים:

4.1 הנהלת המועדון תהא רשאית לעשות שימוש בפרטי חבר/ת המועדון ובפרטים ונתונים שהתקבלו אצלה במסגרת פעילותו במועדון והשתתפותו במבצעים והנחות לצרכים פנימיים שיווקים ומסחריים ולרבות לצורך דוור פרטים אודות מבצעים והנחות לחברי המועדון. הפרטים הנ"ל יהוו את קניינה של הנהלת המועדון. ברישום למועדון נותן חבר/ת המועדון את הסכמתו לשימוש בפרטיו כאמור לעיל, למעט אם החבר אסר זאת במפורש.
4.2 הנהלת המועדון תהא רשאית לשנות בכל עת ומפעם לפעם את הוראות התקנון או כל חלק מהן כפי שתמצא לנכון ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.

4.3 לקוח המצטרף למועדון מקבל בכך על עצמו את כללי תקנון זה ומתחייב לפעול על פיו. כל חבר מועדון יחשב כמי שקרא והסכים לכל הוראות תקנון זה וככל שאין הוא מסכים להם, אין הוא זכאי להצטרף כחבר למועדון.

4.4 הנהלת המועדון אינה אחראית בשום צורה ואופן להתקשרות בין חבר/ת המועדון לכל צד ג' שהוא במסגרת ו/או על פי מבצעים שיפורסמו על ידי הנהלת המועדון. כל התקשרות שכזו עם צד ג למתן שירות או לרכישת מוצר תהא באחריות בלעדית של נותן השירות ו/או המוצר. מובהר כי הנהלת המועדון לא אחראית לטיב השירות ו/או המוצר אשר יסופקו לחבר המועדון ע"י צד ג".


12. שירות לקוחות

12.1 בשאלות לגבי המוצרים המוצגים באתר הנוגעות למפרט הטכני של המוצר,למידע על תפעול המוצר,אחריות, אנו מזמינים אותך להיכנס לאתר האינטרנט שלנו למדור שאלות ותשובות או לפנות אלינו דרך דואר אלקטרוני למחלקת שרות לקוחות בכתובת : info@sabagpro.com .
12.2 לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו ניתן למצוא בדף צור קשר או ניתן לפנות לחברת סבאג פרו דרך דואר אלקטרוני למחלקת שרות לקוחות info@sabagpro.com  נציגי שרות לקוחות ישמחו לעמוד לשירותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה ובכל נושא אחר על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
12.3 שרות הלקוחות יעמוד לרשותכם גם בפקס מספר 03-5366226
12.4 שעות פעילות השרות יעודכנו באתר .
12.5 אנו מתחייבים לענות תוך שני ימי עסקים, מרגע קבלת ההודעה במחשבי סבאג פרו .

13. תנאים נוספים

13.1 " סבאג פרו" משמע, לרבות עובדיה ונציגיה או מי מטעמה.
13.2 " סבאג פרו" שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש מזמן לזמן לפי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי שימוש מעודכנים יכנסו לתוקפם תוך 14 ימים מיום פרסומם באתר.
13.3 " סבאג פרו" הזכות לקבוע את המוצרים והשירותים לרכישה באתר וכל הקשור בהם, וכן להגביל מכירת מוצרים ושירותים, הכול לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13.4 " סבאג פרו" שומרת על זכותה להפסיק בכל עת את פעילות האתר והשימוש בשירותים המוצעים בו, לרבות הקישורים לאתרים אחרים , על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת.
13.5 " סבאג פרו" רשאית לשנות את האתר, מבנהו, מראהו, תכניו, היקף השירותים הניתנים בו וכל בו, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי "חברת סבאג פרו" בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או בגין תקלות שיתרחשו עקב ביצוע השינויים.

bottom of page